Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Preambule

Deze verkoopsvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door het bedrijf van de kooptelefoon waarvan de maatschappelijke zetel in Luik gevestigd is, hierna “de verkoper” genoemd, en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website van de verkoper, hierna “de koper” genoemd.

Artikel 2: Voorwerp

Deze verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele betrekkingen tussen de verkoper en de koper te definiëren, alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die via de site van de verkoper wordt gedaan, ongeacht of de koper een beroepsbeoefenaar is of een consument. De aankoop van een goed of dienst via deze site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dit geval gelden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 3: Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn die welke zijn opgenomen in de catalogus die op de website van de verkoper is gepubliceerd. Elk product gaat vergezeld van een door de leverancier opgestelde beschrijving. De foto’s in de catalogus zijn zo getrouw mogelijk, maar kunnen niet zorgen voor een perfecte overeenkomst met het aangeboden product, met name wat betreft de kleuren. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien, ondanks zijn inspanningen, alle of een deel van de goederen niet beschikbaar zijn, informeert de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail en biedt hij de koper de mogelijkheid om te kiezen tussen wachten of het kosteloos annuleren van de bestelling van de niet-beschikbare goederen. Beschikbare artikelen worden normaal geleverd.

Artikel 4: Prijzen

De prijzen van de producten en diensten die op de site worden weergegeven, zijn aangegeven in euro’s, inclusief alle belastingen (BTW en andere van toepassing zijnde belastingen). De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter de prijzen die gelden op het moment van de bevestiging van de bestelling. De vermelde prijzen omvatten niet de kosten van de verwerking, het vervoer en de levering van de bestellingen, op voorwaarde dat deze in de hieronder vermelde geografische gebieden plaatsvinden.

Artikel 5: Geografische gebieden

De online verkoop van de op de site van de verkoper gepresenteerde producten en diensten is voorbehouden aan kopers die in België, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, Duitsland of Nederland wonen en voor leveringen die in deze geografische gebieden nodig zijn.

Artikel 6: Bestellingen

De koper die een product of een dienst wenst te kopen, is verplicht : – het identificatieformulier in te vullen waarop hij alle gevraagde informatie zal vermelden of zijn klantnummer te vermelden indien hij over een dergelijk nummer beschikt; – het online bestelformulier in te vullen met alle referenties van de gekozen producten of diensten; – zijn bestelling te valideren na controle; – de betaling uit te voeren onder de voorziene voorwaarden; – zijn bestelling en betaling te bevestigen. De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden, de erkenning van de perfecte kennis ervan en de afstand van de eigen aankoop- of andere voorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zijn het bewijs van de transactie waard. De bevestiging is het waard om te worden ondertekend en de uitgevoerde handelingen te aanvaarden. De verkoper zal per e-mail de bevestiging van de geregistreerde bestelling doorgeven.

Artikel 7: Recht van verzaking

Overeenkomstig de wet heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 werkdagen vanaf de dag van de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. Dit verzakingsrecht behoort niet toe aan de professionele koper. Binnen deze termijn moet de consument zijn voornemen om te herroepen kenbaar maken via het herroepingsformulier en het geleverde product op eigen kosten en risico terugsturen naar de administratieve zetel van de koptelefoon. De producten moeten worden geretourneerd in de originele verpakking, onbeschadigd, vergezeld van alle accessoires, de gebruikershandleiding en de originele factuur/leveringsbon. Producten die op deze manier worden geretourneerd, mogen niet uitgepakt, niet verzegeld of op enigerlei wijze gebruikt zijn. Onvolledige, beschadigde, beschadigde of bevuilde goederen worden niet teruggenomen. Binnen 30 dagen na aanvaarding van de terugzending van de goederen verbindt de verkoper zich ertoe elke betaling, met uitzondering van de verzendingskosten, terug te betalen. Tenzij anders is overeengekomen, kan de consument geen gebruik maken van het verzakingsrecht voor overeenkomsten : 1° voor de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument is begonnen vóór het einde van de verzakingsperiode; 2° voor de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd of die wegens hun aard niet opnieuw kunnen worden verzonden of snel kunnen bederven of aflopen; 3° voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware die door de consument niet is verzegeld; 4° voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

Betaling kan worden gedaan met creditcard, Visa, Mastercard, Stripe, PayPal of Apple Pay. De bestelde artikelen blijven onze exclusieve eigendom tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

Artikel 9: Leveringen

De leveringen vinden plaats op het op het bestelformulier vermelde adres, dat zich alleen binnen het overeengekomen geografische gebied kan bevinden. De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen aan het door de koper opgegeven leveringsadres. Vanaf dat moment neemt de koper alleen de risico’s op zich. Leveringstermijnen worden slechts als indicatie gegeven; indien deze meer dan dertig dagen na de bestelling bedragen, kan de koopovereenkomst worden ontbonden en kan de koper worden terugbetaald.

Artikel 10: Garantie

Ten aanzien van de consument garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt en de diensten die hij verleent overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek). Deze garantie is alleen van toepassing als het defecte product tijdens de garantieperiode wordt aangeboden, vergezeld van de factuur. buyphone behoudt zich het recht voor om de garantie te weigeren als deze documenten niet worden aangeboden of als ze onvolledig of onleesbaar zijn. In geval van niet-conformiteit van een verkocht product dat binnen 2 maanden na levering van de goederen wordt vastgesteld, moet de consument de verkoper zo snel mogelijk per aangetekende brief of per e-mail nauwkeurig op de hoogte brengen. Deze garantie dekt alleen gebreken van conformiteit die bestaan op het moment van levering van de goederen. Defecten of schade door verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid en slijtage, vallen niet onder de garantie. Ook reparaties die worden uitgevoerd door technici die niet door de leverancier zijn goedgekeurd, leiden tot het vervallen van de garantie. De factuur of de leveringsbon dient als garantiebewijs en dient door de consument te worden bewaard en in het origineel te worden geproduceerd. Indien het product voor niet-particuliere doeleinden wordt gebruikt, gelden de beperkte garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

De verkoper is bij online verkoop alleen gebonden aan een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de dienstverlening of andere onbedoelde problemen. De gegevens op de site worden ook te goeder trouw verstrekt. De voorgestelde links naar de sites van de fabrikanten en/of partners worden ter informatie gegeven. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie die afkomstig is van deze sites.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de verkoper. Niemand is bevoegd om elementen van de site te reproduceren, te exploiteren, opnieuw uit te zenden of te gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software, beeld of geluid. Elke eenvoudige link of hypertekstlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Artikel 13: Persoonsgegevens

Overeenkomstig Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, zet de verkoper een verwerking van persoonsgegevens op met als doel de verkoop en levering van de in dit contract omschreven producten en diensten. Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden bewaard door de verkoper of zijn werknemers en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee de verkoper – of zijn leveranciers – samenwerken, wanneer deze communicatie noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling. De gebruiker geeft de verkoper ook de toestemming om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om zijn site, de goederen en de service die hij aanbiedt te verbeteren. Deze informatie kan ook worden gebruikt om de verspreiding van informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klanten mogelijk te maken, met welk communicatiemiddel dan ook. Ten slotte bewaart de verkoper persoonlijke gegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken. Bovendien verbindt de verkoper zich ertoe de informatie waarover hij beschikt niet aan een andere onderneming of bedrijf te onthullen. De door de verkoper bewaarde gegevens kunnen te allen tijde worden opgevraagd en gecorrigeerd. Een dergelijk verzoek moet per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd (info@buyphone.be) of per post naar de kooptelefoon.

Artikel 14: Bewijs

De partijen aanvaarden in het kader van hun relaties elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, computerback-ups, …).

Artikel 15: Geschillenbeslechting

Deze online verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, behalve in het geval van bindende bepalingen van openbare orde.